TESTAMENTTI

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, joka on allekirjoitettava kahden todistajan ollessa läsnä yhtä aikaa. Todistajien on varmistuttava siitä, että testamentin tekijä ymmärtää ilmaisevansa testamentissa viimeisen tahtonsa siitä, miten hänen varallisuutensa hänen kuolemansa jälkeen tulee jakaa. Kuoleman varalta voi omaisuudestaan määrätä pätevästi vain testamentilla. Henkivakuutusten edunsaajamääräykset muodostavat sääntöön poikkeuksen.

TESTAMENTTILAJIT

Testamentti voi olla yleistestamentti tai erityistestamentti, jolla määrätään jokin omaisuusesine saajalle, esim. kesämökki tai rahasumma. Se voi olla myös näiden yhdistelmä. Testamentissa voidaan määrätä saajalle omistusoikeus tai hallintaoikeus ja siinä voi olla toissijaismääräys, jonka mukaan ensisijaisen saajan kuoltua varallisuus menee määrätylle henkilölle.

TESTAMENTIN TODISTAJAT

Testamentin todistajien on oltava jäävittömiä. Testamentin todistajan jäävit luetellaan perintökaaressa. Todistajien jäävittömyyden suhteen on oltava tarkka, koska todistajan jäävi aiheuttaa testamenttimääräyksen pätemättömyyden.

EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Edunvalvontavaltuutus lisää suosiotaan ihmisten eläessä yhä vanhemmiksi. Se on järkevä tapa ennakoida oman toimintakyvyn heikkeneminen ja varmistaa, että omat asiat tulevat hoidetuiksi parhaalla mahdollisella tavalla senkin jälkeen, kun ei enää itse voi niitä hoitaa. Edunvalvontavaltuutuksella voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilan takia.

Valtuutuksen laatiminen

Valtuutus tehdään kirjallisesti testamentin tekemistä muistuttavalla tavalla. Valtakirjalla valtuuttaja nimeää valitsemansa henkilön tai henkilöt yhdessä hoitamaan asioitaan. Valtuutetun/valtuutettujen suostumus tehtävään vaaditaan.

Valtuuttaja itse määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Valtuutus voi koskea omaisuuden hoitoa ja muita taloudellisia asioita, mutta myös valtuuttajan henkilöä koskevia asioita kuten terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä asioita.

Valtuutuksen vahvistaminen

Valtuutuksen vahvistamista pyydetään maistraatilta, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Lääkärintodistus valtuuttajasta tarvitaan valtuutuksen vahvistamiseen.

Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa ja voi tarvittaessa pyytää valtuutetulta selvitystä valtuuttajan asioitten hoitamisesta.