Perunkirjoitus

Ammattitai­toisesti Turussa ja Turun seudulla

Lakiasiaintoimisto Auli Nuotio laatii perukirjat luottamuk­sellisesti ja ammattitai­toisesti Turussa ja Turun seudulla. Varatuomari Auli Nuotio on tehnyt paljon perukirjoja uransa aikana, jonka vuoksi laadukas palvelu on taattua.

Perukirjan muoto

Perunkirjoituksen toimittavat ns. uskotut miehet, joiden läsnä ollessa perunkirjoitus pidetään. Tärkeätä on, että pesän osakkaat tulevat perukirjaan oikein kirjatuiksi, koska vain he voivat toimia pesän puolesta. Perukirjan osakastiedot vahvistaa maistraatti hakemuksesta. Osakastietojen vahvistuttaminen ei ole pakollista, mutta käytännössä välttämätöntä, jos perukirjan osakastietojen perustana oleva sukuselvitys on laaja. Kun maistraatti on vahvistanut perukirjan osakastiedot, ei esim. pankin tai kiinteistönvälittäjän tarvitse enää tarkistaa sukuselvitystä todetakseen osakkaiden tulleen perukirjaan oikein merkityiksi.

Perunkir­joitus toimitettava määräajassa

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Verottajalta voi hakea perunkirjoitusajan pidennystä, joka myönnetään perustellusta syystä. Perukirja on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Perunkirjoituksen teettäminen ulko­puolisella asiantun­tijalla

Perukirja on veroilmoitus. Harva haluaa esitellä omaisuustietojaan kenelle tahansa. Kun asiantuntija uskottuna miehenä hoitaa perunkirjoituksen toimittamisen ja laatii perukirjan pysyy perukirjan sisältö vain asianosaisten tiedossa ja sen sisältö takaa, että siirtyminen seuraavaan vaiheeseen eli pesänselvitykseen sekä ositukseen ja/tai perinnönjakoon perukirjan perusteella onnistuu.

Pesänselvitys, ositus ja perinnönjako

Perinnönjako voidaan tehdä, kun perunkirjoitus on pidetty ja pesä on selvitetty. Jokaisella osakkaalla on oikeus vaatia jakoa. Jos vainaja oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava ositus. Jos vainajan nimissä on varallisuutta enemmän kuin lesken, saa leski tasinkoa, siten että hänen osuudekseen tulee puolet pesän varallisuudesta. Jos avio-oikeus on suljettu pois, suoritetaan osituksen sijaan omaisuuden erottelu.

Perinnönjakoa edeltää pesänselvitys, mikä tarkoittaa sitä, että pesän varallisuus saatetaan jakokelpoiseksi, esim. kuolinpesän varallisuuteen kuuluva asunto myydään ja kauppahinta talletetaan vainajan tilille, josta se perinnönjaon toteuttamista varten voidaan jakaa perintöosuuksina kullekin perilliselle. Jos kuolinpesän varat koostuvat esim. pelkistä pankkitalletuksista, tai jos yksi pesän osakkaista ottaa perintöosuuteensa esim. vainajan auton, ei pesänselvitystoimia tarvita, vaan pesän varallisuus voidaan jakaa. Kaikki pesän velat on maksettava ennen jakoa pesästä päältä pois. Perinnönjakosopimus on tehtävä kirjallisesti ja perillisten on allekirjoitettava se. Jos perilliset eivät pysty sopimaan perinnönjaosta, voi perillinen hakea oikeudelta pesänselvittäjän ja/tai pesänjakajan määräämistä. Hänellä on oikeus allekirjoittaa jakokirja.