HUOLTA­JUUS

Luottamuksel­lisesti Turussa ja Turun seudulla

Avioerotilanne on raskas sekä vanhemmille että lapsille, minkä vuoksi huoltajuusasiat kannattaa hoitaa mahdollisimman huolel­lisesti, jotta tulevaisuuden riidoilta vältyttäisiin. Lakiasiain­toimisto Auli Nuotio on huoltajuus­asioiden asian­tuntija. Varatuomari Auli Nuotio palvelee asiakkaitaan luotettavasti ja asiallisesti ottaen huomioon lapsen edun sekä näkökulman. Lakiasiain­toimisto palvelee huoltajuus­asioissa Turussa ja Turun seudulla.

YHTEISHUOLTAJUUS

Yhteishuollon edellytyksenä on vanhempien keskustelu­yhteys erohetkellä ja tulevaisuudessa, jotta lapsen asioista voidaan yhdessä tehdä päätöksiä. Yhteishuolta­juudessa voidaan tehdä esimerkiksi tehtävien­jakomääräys, joka määrittelee mistä asioista vanhemmat päät­tävät yhdessä ja mistä päättää vain toinen vanhempi. Usein päätökset, jotka liittyvät lapsen terveyden­hoitoon, nimeen, koulutukseen ja uskontokuntaan, tehdään yhdessä. Vain se vanhempi jonka luona lapsi asuu päättää usein arkipäivään liittyvistä asioista. Lakiasiain­toimisto Auli Nuotiolla on pitkä kokemus huoltajuus­asioista, jonka vuoksi lakiasiain­toimisto kykenee erinomaisesti avustamaan yhteis­huoltajuutta koskevissa asioissa.

YKSINHUOL­TAJUUS

Vastakohtana yhteishuolta­juudelle on yksinhuol­tajuus, jossa se vanhempi, jonka luona lapsi asuu, vastaa ja päättää yksin kaikista lapseen liittyvistä asioista. Kun lapsi vierailee ja on toisen vanhemman luona, jossa lapsi ei vakituisesti asu, päättää tämä vanhempi lapsen hoitoon liittyvistä asioista luonapidon aikana. Lakiasiain­toimiston varatuomari Auli Nuotio auttaa luottamuk­sellisesti huoltajuus­asioissa avioero­tilanteessa.

LAPSEN TAPAAMIS­OIKEUS

Päädytään lapsen huoltajuudessa kumpaan yllä mainittuun vaihtoehtoon tai muihin olemassaoleviin vaihtoehtoihin, on lapsella aina oikeus tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Tapaamis­oikeudessa otetaan huomioon se, että onko tapaamisten täy­täntöönpano lapsen edun mukaista. Viime kädessä lapsen tapaamis­oikeudesta ja sen täytäntöön­panosta vastaa käräjäoikeus. Tapaamisoikeus­asioissa lakiasiain­toimisto Auli Nuotio kykenee auttamaan ja sovit­telemaan riitaa.

LASTEN HUOLTO- JA TAPAAMISOIKEUS

Avioeroa voi hakea itse, mutta jos puolisoilla on alaikäisiä lapsia, on käräjäoikeudelle esitettävä, miten lasten huolto ja tapaamisoikeus on järjestetty avioeron yhteydessä. Parasta on, jos vanhemmat voivat sopia lapsia koskevista asioista kuten huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Näin ei aina ole, ja silloin kannattaa kääntyä kokeneen lakimiehen puoleen. Riitaista on usein se, kummasta vanhemmasta tulee ns. lähihuoltaja eli kumman vanhemman luokse lapsi jää asumaan. Myös lapsen oikeus tavata sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu, voi aiheuttaa ongelmia, jotka ratkotaan oikeudessa.